Verto er Revidert Arbeidsgiver

By | 2018-01-16T20:48:30+00:00 January 16th, 2018|Bemanningsbransjen, NHO Service|

Revidert Arbeidsgiver (RA) er et kvalitetsstempel for bemanningsbedrifter. Gjennom ordningen dokumenterer vi Vertos kvalitet som arbeidsgiver, og underlegger oss ekstern revisjon av rutiner og praksis i vår bedrift.

Bemanningsbransjen har besluttet at ordningen skal bli obligatorisk for medlemskap i NHO Service.

Kvalitetssikring og konkurransefortrinn

I tillegg til at Verto kan dokumentere vår ryddighet som arbeidsgiver, er dette også et verktøy til internt bruk der vi kan kvalitetssikre våre rutiner og bidra til kontinuerlig kvalitetsutvikling.

Å være en god arbeidsgiver er en kvalitet som bør være et konkurransefortrinn. Ved å legge til rette for dokumentasjon gjennom ordningen RA bidras det til å gjøre slik konkurranse mer tydelig.

Dokumenterer Vertos profesjonalitet

Det er NHO Service som har utviklet kriteriene i ordningen, men dette har vært gjort i god dialog med bransjen og Arbeidstilsynet.

En revidert arbeidsgiver er en bemanningsbedrift som er medlem i NHO Service og som har underlagt seg ekstern revisjon av sin profesjonalitet som arbeidsgiver.

Ordningen lar bedrifter dokumentere sin kvalitet som arbeidsgiver gjennom ekstern revisjon av rutiner og praksis når det gjelder sentrale deler av forpliktelser etter arbeidsmiljøloven.

Revidert Arbeidsgiver dokumenterer bemanningsbedriftens profesjonalitet som arbeidsgiver gjennom revisjon av følgende områder: Ansettelseskontrakter, vurdering av risikoforhold hos innleier, avklart ansvar for HMS, arbeidstid, lønn, overtidsbetaling, lønnsplikt ved avslutning av oppdrag, sykepenger, oppfølgning av langtidssykemeldte samt stillingsvernet. Revisjonen skjer hvert andre år.

Kilde og foto: NHO Service

Hvordan bli Revidert Arbeidsgiver?

For å kunne bli Revidert Arbeidsgiver må bemanningsbedriften være medlem i NHO Service, være registrert hos Arbeidstilsynet og være organisert som et norsk aksjeselskap.

  • Ekstern revisor gjør jevnlige revisjoner av bemanningsbedriftens forpliktelser som arbeidsgiver etter arbeidsmiljøloven.

  • Virksomhetens rutiner blir gjennomgått og det foretas stikkprøver på utvalgte områder som er uavhengige av den revidertes preferanser.

  • De avvik som måtte finnes vil måtte bli rettet opp innen en frist for at bedriften skal kunne beholde sin status som Revidert Arbeidsgiver.

  • Revisjonen utføres av selskap eller person som er pålagt profesjonsansvar om taushetsplikt og har tilstrekkelig kompetanse til å utføre kontrollen. Revisor må klareres av NHO Service.

  • Revidert Arbeidsgiver har rett til å benytte RA-logoen.